La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el seu article 58 sobre la publicació dels actes administratius, apartat tercer, especifica:

Les administracions públiques poden substituir o complementar la publicació dels actes i les comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, s’han de publicar en el tauler d’anuncis o per mitjà d’edictes per la publicació a la seu electrònica corresponent.

En cas que la publicació al tauler electrònic substitueixi el tauler físic, és necessari garantir els següents requisits:

  • Accés universal al tauler: tota persona que ho desitgi ha de poder accedir als anuncis publicats al tauler electrònic. En cas contrari, aquesta publicació només tindrà caràcter complementari.
  • Equips informàtics per accedir-hi: per tal d’evitar un accés desigual dels ciutadans al tauler electrònic, és convenient que els ens locals habilitin un terminal instal·lat a les seves dependències, així com l’ajuda necessària per permetre’n una consulta efectiva.
  • Creació formal de la seu electrònica: la subsitució efectiva del tauler físic per l’electrònic només és possible si la seu electrònica de l’ens ha estat creada per ordenança o reglament.
  • Regulació del caràcter exclusiu del tauler electrònic: l’ens usuari d’un tauler electrònic ha d’establir per ordenança o reglament si aquest és substitori o complementari del tauler físic.
  • Autencitat, integritat i disponibilitat dels anuncis publicats: cal garantir un accés permanent a la informació publicada al tauler electrònic,  així com l’ús de mecanismes que n’acreditin fefaentment els terminis de publicació amb plenes garanties a efectes jurídics.