A la part superior del formulari d’edició dels anuncis hi trobarem la barra de botons (v. imatge). Aquests botons permeten d’efectuar accions que dependran sempre de l’estat en què es trobin els anuncis i els permisos de què es disposin els usuaris de l’e-TAULER. És a dir, en funció d’aquestes variables hi apareixeran un botons o uns altres.

 1. Publica

  Els usuaris que disposen del rol de Publicador són els únics que veuen i poden emprar el botó Publica
  Un cop complimentats la resta de camps obligatoris del formulari, en clicar-hi s’envia l’anunci directament a publicar, donant-hi d’aquesta manera directament el vistiplau i, per tant, sense haver de romandre en aquest estat a l’espera de la seva validació.
  Si la data d’inici de publicació és la d’avui, l’anunci roman un breu lapse en estat programat i, acte seguit, la seva publicació és immediata. Si, en canvi, ha estat programat per tal de ser publicat en una data ulterior, roman en estat Programat fins que pertoqui.
 2. Per vistiplau

  Els usuaris que disposin del rol d’Editor veuen i poden emprar el botó Per vistiplau.
  Un cop complimentats la resta de camps obligatoris del formulari, en clicar-hi s’envia l’anunci cap a la bústia i estat Per vistiplau on hi roman a l’espera que un usuari que disposi del rol de Publicador el validi o, en cas contrari, el retorni a l’estat Esborrany.
 3. Desa

  Els usuaris que disposin del rol d’Editor veuen i poden emprar el botó Desa.
  En qualsevol moment del procés d’edició d’un anunci l’usuari amb rol d’Editor pot desar els continguts del formulari a fi de conservar-los. Un cop desat, en cas de tancar-se el formulari, s’emmagatzema a la bústia Esborrany i l’usuari pot reprendre’n l’edició en qualsevol moment.
 4. Retornar A esborrany

  En  cas que l’anunci estigui en estat Per vistiplau o en estat Programat, pot ser retornat a l’estat A esborrany per part de tot usuari que disposi del rol de Publicador, a fi que pugui ser modificat, esmenat o corregit per part d’un Editor. Quan la data d’inici de publicació és la d’avui, l’anunci roman un breu lapse en estat Programat i, acte seguit, la seva publicació és immediata, per la qual cosa no és possible retornar-lo a Esborrany. Si, malgrat tot, s’intenta retornar A Esborrany un anunci programat per avui, durant el lapse d’espera mentre és en estat Programat, es rep un missatge que ens informa que l’anunci ha estat gestionat.
  En clicar-hi apareix la possibilitat opcional d’exposar per escrit els motius pels quals es fa enrere l’anunci. El límit d’aquest camp és de 450 caràcters. Els usuaris amb el rol d’editor veuen que ha estat retornat a l’estat esborrany gràcies a la icona vermella d’una mà encerclada.
 5. Crea’n còpia

  Mitjançant aquesta funcionalitat els usuaris que disposin del rol d’Editor poden clonar qualsevol anunci que estigui en estat Publicat o Retirat a fi d’aprofitar-ne la totalitat (inclòs el pdf adjunt) o part dels continguts.
 6. Amplia expo.

  Si alguna contingència o alguna incidència tècnica dificulta o impossibilita l’accés a l’anunci publicat al portal ciutadà, els usuaris que disposin del rol d’Editor poden perllongar els terminis d’exposició pública dels anuncis el nombre de dies hàbils que es consideri necessari. En clicar-hi apareix un camp que permet introduir el nombre de dies hàbils d’ampliació. No es poden escurçar els terminis.
  En el cas d’emprar-se la funcionalitat d’esmena d’un anunci publicat i programar-se un període d’exposició que ultrapassa el de l’anunci inicial, caldrà ampliar aquest últim a fi que coincideixi amb el de l’esmena. En cas contrari, en retirar-se l’anunci inicial també serà retirada l’esmena.
 7. Fer una esmena

  En cas de detectar-se una errada no substancial que no requereixi retirar l’anunci i tornar-lo a publicar, els usuaris que disposin del rol Publicador poden fer-ne una o diverses esmenes, tal com s’explica de manera exhaustiva en el punt 4.3 d’aquest manual.
 8. Retira

  Els usuaris que disposin del rol Retirar poden finalitzar la publicació visible dels anuncis exposats al portal ciutadà abans dels terminis previstos. En produir-se la retirada, l’anunci passa a l’estat Retirat es genera la diligència que n’acredita la publicació. Els anuncis retirats són emmagatzemats a la safata Retirats juntament amb la seva diligència. No obstant això, és molt aconsellable que els ens en facin una còpia de seguretat a fi de custodiar-los de manera segura.

IMPORTANT: en el supòsit que diversos usuaris estiguin treballant paral·lelament en el mateix anunci, tindrà prioritat la versió d’aquell usuari que abans en canviï l’estat.

<<< 4

4.2 >>>