Les entitats amb personalitat jurídica pròpia (v. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, article 3.1.b) , però vinculades o dependents d’un ens principal usuari del servei e-TAULER, que no vulguin disposar d’un tauler electrònic propi poden, si així ho sol·licita el responsable de l’e-TAULER de l’ens principal, , publicar els seus anuncis al tauler electrònic de l’ens principal del qual depenen, tot gestionant-ne els estats, les accions i els perfils d’usuari de manera autònoma. Cal remarcar que les àrees, departaments o organismes interns d’un ens no poden donar-se d’alta com a ens dependents, sinó que han de gestionar els seus anuncis mitjançant els criteris de classificació.

Els organismes que es volen donar d’alta com a ens dependent ho hauran de demanar al responsable de l’e-TAULER de l’ens principal qui, si ho considera oportú, ho ha de sol·licitar al Consorci AOC mitjançant el formulari de sol·licitud d’alta al servei que trobarà a EACAT>Tràmits>Consorci AOC>AOC-Sol·licitud de serveis>Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC. En el mateix formulari hi ha un apartat on poden indicar les dades de l’ens depenent a donar d’alta en aquest cas.

Un cop donat d’alta al servei, el gestor a EACAT de l’ens dependent pot atorgar els perfils d’usuari, amb la particularitat que els usuaris amb el rol Administrador només poden configurar els avisos de correu electrònic  ja que la resta d’opcions de la Configuració general són d’ús exclusiu dels administradors de l’ens principal.