Des del 2 d’octubre de 2016 el marc jurídic aplicable a l’e-TAULER és la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (en endavant, LPACAP o Llei 39/2015) en tant que legislació bàsica, així com la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions públiques de Catalunya, només en allò que no s’oposi o contradigui la LPACAP.

Es va disposar del termini d’un any que va finalitzar el 2 d’octubre de 2017 per tal d’adequar les normatives de procediment administratiu que contradiguin les previsions de la Llei 39/2015. Mentre no es van adequar les normes corresponents, els preceptes que eren contradictoris amb la Llei 39/2015 van quedar desplaçats i per tant, no s’aplicaven. Transcorregut el termini d’adequació normativa, els preceptes contradictoris amb la nova Llei van quedara tàcitament derogats.

Pel que fa al tauler electrònic, a partir del 2 d’octubre de 2016 van quedar derogades la Llei 30/1992, la Llei 11/2007 i alguns articles del Reglament que la desenvolupa.

En aquest context, a grans trets cal tenir en compte l’impacte de la nova Llei 39/2015 tant a la publicació d’edictes de notificació com a la publicació d’actes administratius que s’esdevé en els següents termes:

1. Publicació de notificacions infructuoses: tal com precisa la LPACAP en el seu article 44, el mitjà obligatori de publicació dels edictes de notificació és el Tauler Edictal Únic del BOE, sent les altres formes de publicació, inclosa la del tauler edictal, facultatives i complementàries i per tant, no substitutòries de la seva publicació al BOE.

2. Publicació d’actes administratius: en aquest cas és aplicable tant la LPACAP com la Llei 26/2010, en no existir cap contradicció entre les seves previsions. En conseqüència, la publicació en els diaris corresponents dels actes administratius que per disposició legal o reglamentària haguessin de ser publicats en el tauler d’anuncis o edictes, continuarà sent el mitjà legalment habilitat per substituir la publicació en el tauler (físic i/o electrònic). En aquesta matèria és aplicable la LPACAP (art. 45) i la Llei 26/2010 (art. 58.3). És a dir, malgrat legalment o reglamentària pugui ser exigida la publicació en el tauler d’anuncis o edictes, la publicació en un diari oficial serà suficient per considerar-ne complerta l’obligació.