Els ens públics donats d’alta a l’e-TAULER poden tramitar anuncis en format electrònic a través d’EACAT, els qual són adreçats als ens receptors, que hauran de gestionar la seva publicació.

En aquest document trobaràs un detall de l’esmentada tramesa:

Download (PDF, 964KB)