La Tramesa d’Edictes està habilitada als següents tipus d’ens adherits a l’EACAT:

 • Els Ajuntaments (a excepció de l’Ajuntament de Barcelona).
 • Els Consells Comarcals.
 • Les Diputacions.
 • La Generalitat de Catalunya: Departaments i altres ens dependents donats d’alta a e-TAULER.
 • Els ens que, malgrat no pertànyer a les tres tipologies descrites, hagin obtingut la seva alta a l’e-TAULER i/o l’obtinguin en el futur.

Podran emprar la tramesa d’edictes tots els usuaris de l’EACAT donats d’alta a qualsevol del ens pertanyents als tipus detallats més amunt. No serà necessari que estiguin autoritzats pel gestor del seu ens a l’EACAT, però sempre i en cada cas hauran de signar la tramesa amb el seu certificat digital (T-CAT).

La Tramesa d’Edictes permetrà als esmentats usuaris d’enviar anuncis a qualsevol dels ens pertanyents als tipus indicats, els quals hauran de gestionar-ne la publicació de manera diversa, tot depenent dels següents supòsit:

 1. Si són ens adherits al tauler electrònic del Consorci AOC (e-TAULER) han de:
  1. Validar i publicar l’anunci que els arriba en estat esborrany a l’e-TAULER.
  2. En ser retirat l’anunci, la diligència s’envia automàticament de retorn a l’ens emissor.
 2. Si són ens usuaris d’un tauler electrònic diferent de l’e-TAULER han de:
  1. Descarregar-se l’anunci que els arriba en format electrònic a través d’EACAT.
  2. Publicar-lo en format electrònic en el seu propi tauler electrònic.
  3. Un cop retirat, fer una diligència de resposta mitjançant el formulari habilitat a l’EACAT a tal efecte, signar-la i enviar-la.
 3. Si són ens que no disposen de cap tauler electrònic, sinó d’un tauler físic en què els anuncis hi són publicats en format paper, han de:
  1. Descarregar-se l’anunci que els arriba en format electrònic a través d’EACAT.
  2. Imprimir-lo.
  3. Publicar-lo en format paper en el seu tauler físic.
  4. Un cop retirat l’anunci, fer una diligència de resposta mitjançant el formulari habilitat a l’EACAT a tal efecte, signar-la i enviar-la.

En el següent document s’expliquen les noves funcionalitats que el Consorci AOC posa a disposició dels usuaris d’aquesta tramesa a fi que puguin portar a bon terme les tasques esmentades més amunt: http://web.aoc.cat/suport/knowledge-base/guia-de-la-tramesa-interadministrativa-dedictes/