El servei e-Tauler permet gestionar edictes però en cap cas es pot fer servir com un repositori d’informació. Cada ens ha de comptar amb el seus propis mitjans d’arxiu de documentació digital on guardar, entre d’altres, els edictes i d’altra informació addicional que es consideri oportuna
(v. punt 7.2 de les Condicions específiques de prestació dels serveis SEU‐e,  Transparència i e‐TAULER).