En virtut de l’article 30.2 de la Llei 39/2015, a partir del dia 2 d’octubre de 2016 tots els dissabtes apareixeran definits per defecte com a tals al calendari de dies inhàbils de l’e-TAULER disponible a la configuració general d’aquest servei a EACAT (v. Manual d’usuari, punt 6.1.2).

No obstant això, cal tenir en compte que d’acord amb la disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, els procediments iniciats abans de la seva entrada en vigor, no els serà aplicable aquesta Llei, sinó la normativa anterior; és a dir, la Llei 30/1992. Com és sabut, d’acord amb l’art. 48.1 de la Llei 30/1992 quan els terminis se senyalin per dies, aquests seran hàbils, tot excloent-ne del seu còmput només els diumenges i festius.

Per tant, en el context esmentat més amunt, quan segons el cas concret, un ens determini que els dissabtes han de ser hàbils, haurà d’afegir en el còmput del termini de publicació del/-s seu/-s anunci/-s tants dies com dissabtes hàbils hi hagi.

A tal efecte, us recordem que es poden ampliar els terminis d’exposició pública d’un anunci en els estats previs a la seva publicació (+ Info) i també en el cas que ja estigui publicat (+Info).