Per sol·licitar l’e-TAULER, cal:

1. Si ets un ens del sector públic de la Generalitat:

Els responsables que vulguin sol·licitar l’alta a l’e-TAULER s’han d’adreçar a l’Àrea d’Atenció Presencial i Qualitat de la Direcció General d’Atenció Ciutadana: atenciopresencial.dgac@gencat.cat

2. Si NO ets un ens del sector públic de la Generalitat:

Accedir al tràmit que trobaràs, a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit “Sol·licitud d’alta i modificació dels serveis de l’AOC”.

Pantalla tràmit EACAT sol·licitud de serveis AOC

És important que consideris:

  • Que el formulari s’ha de descarregar des de l’ens que demana el servei.
  • Que per poder descarregar el formulari d’alta, cal que el gestor d’usuaris d’EACAT us hagi assignat permisos del “servei CAOC – Sol·licitud de Serveis”.
  • Que, un cop emplenat i validat el formulari, caldrà signar-ho electrònicament i enviar-ho a través del botó “Envia” del propi formulari o a través d’EACAT Tràmits > Finestreta de Registre.
  • Si has de cedir el certificat de Segell Electrònic per a l’ús del servei, consulteu la FAQ Com cedir al Consorci AOC certificats de segell electrònic?

Ens dependents

Els ens dependents són entitats amb personalitat jurídica pròpia, però vinculades a un ens principal o titular del servei e-TAULER, al portal ciutadà del qual hi volen publicar els seus anuncis enlloc de publicar-los a un portal propi.

L’alta dels ens dependents ha de ser autoritzada i sol·licitada pel responsable de l’e-TAULER de l’ens principal mitjançant el formulari d’alta inicial o modificació posterior del servei.

Els usuaris dels ens dependents són donats d’alta pel gestor d’aquest ens a EACAT, els quals gestionen els seus propis anuncis des d’un entorn de gestió específic i propi de l’ens dependent en qüestió. (v. Manual d’usuari de l’e-TAULER, punt 4)

Recomanacions per implantar el Tauler electrònic

1.- Aprovar l’Ordenança tipus reguladora d’administració electrònica promoguda per Localret.
2.- Regular el tauler electrònic mitjançant el decret Regulació de la difusió d’informació de l’administració municipal i tauler d’edictes promogut per Localret.