A la bústia Retirats hi trobem tots el anuncis que es troben en aquest estat . En clicar a qualsevol d’ells, podem recuperar la informació de l’anunci esmentada en els punts anteriors i, sobretot, podrem descarregar-ne la diligència:

Hi trobem dos menús desplegables que permeten decidir el format i l’idioma de la diligència d’aquell anunci concret, malgrat allò que s’hagi definit per defecte a la configuració  o la zona de gestió.
La diligència és un document PDF on s’hi acredita el següent:

1. Els terminis d’exposició pública de l’anunci,
2. Les dades identificatives de l’anunci.
3. El nom del document PDF que va ser publicat adjunt a l’anunci i el seu resum criptogràfic.
4. Una referència a les evidències electròniques que acrediten fefaentment la publicació de l’anunci, annexes al PDF de la diligència, les quals són accessibles en clicar a la icona de clip de l’Adobe Acrobat:

5. Una exposició de les garanties d’autenticitat i integritat que ofereixen les diligències mitjançant la signatura electrònica del PDF mitjançant el segell electrònic de l’ens usuari del servei e-TAULER.

Les diligències poden generar-se en dos formats:

  • Electrònic.
  • Imprimible: a fi de poder retornar-les impreses en paper i per correu postal. En aquest cas, a més dels elements descrits anteriorment, apareix un camp reservat per a la signatura manual.

Les diligències, a més poden generar-se també en castellà i en aranès. Aquesta decisió pot ser presa tant a nivell de la configuració, com de la gestió dels anuncis.

<<< 4.3

6 >>>