En cada element de classificació, l’e-TAULER ofereix per defecte un quadre de classificació genèric que l’ens usuari és lliure d’emprar o, en cas contrari, de modificar-lo, personalitzar-lo, o descartar-lo a fi de crear les seves pròpies categories i subcategories.

Classificació 1

Tipus de document

Nivell 1 – Categories Nivell 2 – Subcategories
Acord Acord de govern

 

Acord de ple

Acta Acta d’inspecció

 

Acta de liquidació

Acta de recepció

Acta del ple

Altres Bases

 

Carta de serveis

Catàleg

Inventari

Organigrama

Pla

Pressupost

Projecte

Certificat Acreditació

 

Justificant

Escriptura d’administració

Comunicació Avís

 

Circular

Comunicat

Convocatòria

Declaració

Invitació

Contracte Garantia

 

Plica

Plec de clàusules

Conveni  
Declaració  
Diligència Atestat
Informe Dictamen

 

Estudi

Notificació Citació

 

Requeriment

Publicació Anunci

 

Ban

Anunci

Recursos Recurs de queixa
Resolució Decret

 

Decret d’Alcaldia

Instrucció

Llicència

Ordenança

Ordre

Reglament

Sol·licitud  

Classificació 2

Matèries

Nivell 1 – Categories Nivell 2 – Subcategories
Béns i Patrimoni Béns de domini públic

 

Béns patrimonials

Demarcació territorial Alteració termes municipals
Ensenyament  
Expropiacions  
Govern Bans d’Alcaldia

 

Cartipàs municipal

Creació, modificació, adhesió i dissolució d’organismes dependents

Decrets i resolucions d’alcaldia

Ple municipal

Registre d’interessos

Medi Ambient Activitats ambientals

 

Disciplina mediambiental

Ordenances i reglaments  
Població Padró d’habitants

 

Eleccions

Recursos Econòmics Taxes, impostos i preus públics

 

Pressupost

Ordenances fiscals

Calendaris fiscals

Multes

Embargaments

Recursos Humans Plantilla i Relació llocs de treball

 

Dotació de personal

Condicions laborals

Responsabilitat patrimonial  
Sanitat Serveis Funeraris

 

Sanitat veterinària

Serveis Socials  
Subvencions i ajuts. Beques, premis i cursos  
Trànsit  
Urbanisme Planejament urbanístic

 

Gestió urbanística

Llicències urbanístiques

Inspeccions urbanístiques

Via pública Vehicles abandonats

 

Ocupació de la via pública

Classificació 3

Procedència

La procedència és l’únic element de classificació que no es pot desactivar atès que els anuncis provinents d’altres administracions públiques sempre són classificats en origen per la seva procedència externa a fi de distingir-los dels anuncis interns, publicats pel propi ens titular de l’e-TAULER.

Els anuncis gestionats a l’e-TAULER poden ser de dos tipus en funció de la seva procedència:

  • Interns: provinents d’una àrea, departament o organisme del propi ens usuari i titular del servei. No s’han de confondre amb els ens dependents.
    El quadre de classificació segons Procedència permet crear les categories i subcategories dels anuncis interns.
    Proposta de quadre de classificació per defecte dels anuncis interns:
Àrea Subàrea
Interna – Àrea de gestió Àrea de Presidència

 

Àrea de Serveis Centrals i Hisenda

Àrea de serveis al Territori

Àrea Serveis a les persones

Àrea de promoció i innovació

Organismes municipals Nom de l’organisme municipal
  • Externs: són els anuncis provinents d’altres administracions públiques. Reben el nom d’Externs per defecte, però, si es vol, es pot decidir d’anomenar-los d’una altra manera modificant-ne el nom:

    1. En el cas dels anuncis externs que es rebin través d’EACAT en estat esborrany, venen classificats en origen. La seva categoria és la que hagi estat definida per tal d’anomenar els anuncis provinents d’altres administracions públiques i la seva subcategoria sempre és el nom de l’ens emissor de l’anunci.
    2. Els anuncis externs creats manualment per l’ens perquè han estat tramesos per correu postal i en format paper també tenen com a categoria la que hagi estat definida per tal d’anomenar els anuncis provinents d’altres administracions públiques i la seva subcategoria també és el nom de l’ens emissor de l’anunci que ha de ser informat manualment en crear-se aquest i no pas a la configuració.

El anuncis classificats per procedència s’agrupen a la bústia del mateix nom a l’entorn de gestió.

Les classificacions que hagin estat utilitzades per tal de publicar un anunci es poden modificar o esborrar. En cas de fer-ho, els anuncis relacionats apareixeran a la part de gestió com a “en desús” assenyalats amb un asterisc *.

Un cop definides a la configuració i emprades a la creació d’un anunci, les categories apareixen publicades per Internet al portal ciutadà de l’e-TAULER.

IMPORTANT: Els administradors dels ens dependents (v. punt 4 Ens dependents) no poden configurar cap dels Criteris de classificació.

<<< 2.5

3 >>>