En aquest apartat s’hi decideix si el servei e-TAULER envia o no un correu electrònic cada vegada que un anunci canviï d’estat. En cas afirmatiu, cal consignar-hi les adreces dels usuaris als quals es vol que arribin els esmentats avisos.

Els correus electrònics tenen com a línia d’assumpte “Comunicació de l’e-TAULER” i en el seu cos s’hi pot llegir “L’anunci amb títol xxxxx i expedient yyyyy ha passat a l’estat zzzzz”.

IMPORTANT: Els administradors dels ens dependents només poden configurar els avisos de correu electrònic, però no tenen accés a la resta d’opcions de configuració, les quals són exclusives dels administradors de l’ens principal.

A més d’aquest avisos de canvi d’estat definits pels usuaris que disposen del perfil d’Administrador a la configuració,  des de la bústia Els meus de l’entorn de gestió,  l’usuari pot decidir rebre avisos de canvi d’estat només d’aquells anuncis als quals hagi accedit a fi de gestionar-los.
Si una adreça de correu electrònic ha estat definida com a receptora dels avisos de canvi d’estat a la configuració, no es duplicaran els avisos malgrat haver estat definits també en la modalitat Els meus.

<<< 2.2

2.4 >>>