A. Definició dels dies hàbils proposats per defecte en crear els anuncis. Aquest nombre es pot modificar en crear cadascun dels anuncis, sempre que no se superi el sostre màxim (v. punt següent B).

B. El sostre màxim de dies hàbils de publicació per a tots els anuncis.
IMPORTANT:
1. En cas de rebre’s un anunci a través de la tramesa d’edictes de l’EACAT la data de fi d’exposició pública del qual és superior a aquest sostre màxim, si volem respectar la data proposada per l’ens emissor de l’anunci, s’ha d’augmentar els dies màxims de publicació a la configuració. En cas contrari, en desar aquest esborrany o validar-lo es perd la data definida per l’ens emissor i es fixa la data màxima permesa com a fi de publicació.
2. En cas de reduir-se el sostre màxim, aquesta decisió afecta en els mateixos termes descrits en el punt anterior (1) tots els anuncis desats prèviament en estat Esborrany o els anuncis en estat Programat que es retornin a l’estat Esborrany; però no pas als programats que seguiran el seu cicle de publicació quan pertoqui o els que estiguin en estat Publicat.

C. Calendari de dies inhàbils: El calendari oficial de festes d’àmbit català té efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya. El calendari de dies inhàbils condiciona el càlcul dels dies d’exposició pública en crear-se els anuncis. Aquest calendari s’ha d’actualitzar cada any. La/-es persona/-es que disposi/-n del perfil d’administrador/-es de l’e-TAULER pot modificar les dates informades en qualsevol moment.

D. Calendari de festes locals: En clicar a la icona de calendari, es desplega el llistat de dates on s’hi poden afegir les dues dates corresponents als dies inhàbils propis del municipi on hi té seu l’ens titular de l’e-TAULER o afegir qualsevol data addicional o alternativa al calendari esmentat en el punt anterior (C). Els dies hàbils hi apareixen remarcats amb una numeració en negreta i els dies inhàbils amb un tipus de lletra normal. Cal remarcar que tots els dissabtes i diumenges apareixen definits per defecte com a dies inhàbils i no poden ser definits en cap cas com a hàbils.

<<< 2.1

2.3 >>>