Els usuaris que disposen del rol de Publicador disposen d’una funcionalitat que permet esmenar un anunci publicat:

Aquesta funcionalitat fa una còpia de l’anunci original, la qual hereta tota la informació inicial: títol, dates, expedient, descripció, document de l’anunci i elements de classificació.

El títol apareix per defecte precedit pel text Esmena a l’anunci + el títol de l’anunci original.

Tots els camps de l’anunci original es poden modificar.

S’hi afegeix un nou camp anomenat Motiu de l’esmena on s’hi ha d’exposar el motiu pel qual es fa una esmena i en què consisteix aquesta.

Un cop formalitzat el camp Motiu de l’esmena i introduïdes les modificacions que s’hagin considerat oportunes, l’esmena de l’anunci es pot enviar a publicar i, un cop publicat, substitueix l’anunci original visible a la part pública de l’e-TAULER, en primera instància. No obstant això, l’anunci original continua sent accessible mitjançant un enllaç disponible al peu de l’esmena:

Un cop situats a l’anunci original, podem tornar a l’esmena tot clicant a l’enllaç corresponent també localitzat al peu de l’anunci original:

Es poden fer diverses esmenes successives. La darrera esmena feta és la que serà visible a la part pública en primera instància i pot navegar-se a través de les esmenes mitjançant els enllaços disponibles a peu d’anunci.

En ser retirat, manual o automàticament, ja sigui l’anunci original o qualsevol de les seves esmenes, són retirats tots els anuncis vinculats.

En el cas de programar-se una esmena amb un període d’exposició pública que ultrapassa el de l’anunci inicial, caldrà ampliar aquest últim a fi que coincideixi amb el de l’esmena (v. 4.1 punt 6). En cas contrari, en retirar-se l’anunci inicial també serà retirada l’esmena.

En ser retirats, cadascun dels anuncis, ja sigui l’anunci original com qualsevol de les seves esmenes, es genera una diligència pròpia i independent amb les seves corresponents evidències electròniques.

<<< 4.2

5 >>>