Per tal de poder enviar anuncis d’un ens a un altre, ja no es necessari que l’ens emissor de l’anunci i l’ens receptor estiguin adherits al servei e-TAULER. Tot usuari d’EACAT pot enviar edictes en format electrònic a través de la tramesa d’edictes de l’EACAT, tant si els ens emissors i receptors disposen o no d’un tauler electrònic i, en el supòsit que sí en tinguin un, tant si aquest tauler electrònic és l’e-TAULER o qualsevol altre solució.

La tramesa d’edictes permet d’enviar anuncis a qualsevol dels ens pertanyents als tipus indicats, els quals hauran de gestionar-ne la publicació de manera diversa, tot depenent dels següents supòsit:

 1. Si són ens adherits al tauler electrònic del Consorci AOC (e-TAULER) han de:
  – Validar i publicar l’anunci que els arriba en estat esborrany a l’e-TAULER.
  – En ser retirat l’anunci, la diligència s’envia automàticament de retorn a l’ens emissor.
 2. Si són ens usuaris d’un tauler electrònic diferent de l’e-TAULER han de:
  – Descarregar-se l’anunci que els arriba en format electrònic a través d’EACAT.
  – Publicar-lo en format electrònic en el seu propi tauler electrònic.
  – Un cop retirat, fer una diligència de resposta mitjançant el formulari habilitat a l’EACAT a tal efecte, signar-la i enviar-la.
 3. Si són ens que no disposen de cap tauler electrònic, sinó d’un tauler físic en què els anuncis hi són publicats en format paper, han de:
  – Descarregar-se l’anunci que els arriba en format electrònic a través d’EACAT.
  – Imprimir-lo.
  – Publicar-lo en format paper en el seu tauler físic.
  – Un cop retirat l’anunci, fer una diligència de resposta mitjançant el formulari habilitat a l’EACAT a tal efecte, signar-la i enviar-la.

Ens habilitats a la tramesa d’edictes i requisits dels usuaris.

La tramesa d’edictes està habilitada als següents tipus d’ens adherits a l’EACAT:

 • Els Ajuntaments (excepte l’Ajuntament de Barcelona)
 • Els Consells Comarcals.
 • Les Diputacions.
 • La Generalitat de Catalunya: Departaments i ens dependents.
 • Els ens que, malgrat no pertànyer a les tres tipologies descrites, hagin obtingut la seva alta a l’e-TAULER.

Poden emprar la tramesa d’edictes tots els usuaris de l’EACAT donats d’alta a qualsevol del ens pertanyents als tipus detallats en el punt anterior. No serà necessari que estiguin autoritzats pel gestor del seu ens a l’EACAT, però sempre i en cada cas hauran de signar la tramesa amb el seu certificat digital (T-CAT).

Enviament d’anuncis

L’accés als formularis d’enviament d’anuncis es troba a la columna esquerra de l’apartat Tràmits de l’EACAT:

En clicar-hi, acte seguit s’ha d’omplir un camp amb el nom de l’ens destinatari o receptor de l’anunci:

En informar-hi el nom de l’ens, apareix una pastilla de color verd des de la qual hom pot baixar-se un formulari PDF:

En obrir el formulari PDF s’hi ha de formalitzar els següents camps:

 1. El nom de l’ens receptor informat en el punt anterior apareix per defecte a la capçalera del formulari.
 2. El número d’expedient (obligatori), la data d’inici de publicació (obligatori), la data de final de publicació.
 3. Paraules claus a fi d’ajudar a classificar l’anunci.
 4. NIFs relacionats amb l’anunci en qüestió.
 5. Activació dels idiomes en què es vol que sigui publicat l’anunci (el català és obligatori per defecte; el castellà i l’aranès són opcionals).
 6. Títol i descripció de l’anunci en els idiomes activats en el punt 5.
 7. Fitxers PDF adjunts dels anuncis en els idiomes activats en el punt 5 (el català és obligatori).
  IMPORTANT: La recepció dels anuncis en castellà i/o aranès per part del destinatari de la tramesa dependrà del fet que aquest tingui activat/-s aquest/-s idioma/-es a la configuració
 8. Lloc i data de la tramesa.
 9. Un cop formalitzats tots els camps obligatoris esmentats més amunt, cal validar el formulari.

A continuació, s’ha de signar:

 

I, un cop signat, si tot es correcte, s’ha d’enviar:

Tan bon punt com es fa efectiva la tramesa, es rep de tornada el rebut dels registres electrònics on hi consten l’assentament de sortida creat a l’apartat de Tràmits de l’EACAT de l’ens emissor de l’anunci i l’assentament d’entrada creat al de l’ens receptor del mateix.

Gestió d’anuncis i diligències de la tramesa d’edictes a l’e-TAULER

Si l’ens receptor és usuari del servei de tauler electrònic del Consorci AOC e-TAULER:

 1. L’anunci tramès per l’ens emissor hi entra en estat d’esborrany i classificat com anunci extern a la safata corresponent de l’e-TAULER de l’ens receptor.
 2. Els usuaris de l’ens receptor, segons el rol de què disposin, han de gestionar el cicle de validació, publicació i retirada de l’anunci extern.
 3. Un cop l’anunci és retirat, ja sigui de manera automàtica o manual, el servei e-TAULER retorna automàticament una diligència signada a l’ens emissor, a través d’EACAT.
  Com a resultat de l’enviament de l’anunci i del retorn de la diligència, es generen els corresponents assentaments en els registres de cadascun dels organismes implicats en el procés, disponibles a l’EACAT. Tant l’anunci com la diligència, també es troben a l’apartat Inici > Tràmits > Els meus tràmits de l’EACAT.

 

Gestió d’anuncis i diligències a altres taulers

Tots els anuncis enviats mitjançant la tramesa interadministrativa arriben a a l’apartat Tràmits > Els meus tràmits de l’EACAT:

 

En cas de no estar donat d’alta a l’e-TAULER, en clicar a l’anunci rebut es pot accedir a l’anunci:

En aquest mateix apartat, hom pot descarregar-se un formulari a fi de retornar la diligència a l’ens emissor:

Un cop tramitada, la diligència i el corresponent rebut dels registres electrònics queden vinculats a la tramesa rebuda inicialment