Per a poder crear un nou anunci l’usuari ha de tenir atorgat el rol d’Editor. Els editors de l’e- TAULER són els únics usuaris d’aquest servei que veuen el botó Nou anunci situat a l’entorn de gestió:

En clicar-hi, apareix el formulari d’edició de l’anunci en estat Esborrany tal i com es mostra aquí:

A més dels botons, el formulari de creació o edició d’anuncis conté un seguit de camps i paràmetres obligatoris o opcionals que contenen la informació de l’anunci pròpiament dita que detallem tot seguit:

 1. El Títol és el camp obligatori que incorpora el nom d’identificació de l’anunci a l’entorn de gestió i al portal ciutadà accessible públicament mitjançant Internet.
  El costat dret del Títol s’hi troba una icona en forma d’estrella per tal de destacar l’anunci a la part pública.
 2. L’Exposició és un altre camp obligatori del formulari on es defineixen els terminis d’exposició pública de l’anunci. Aquest es fa en dies hàbils però, a títol informatiu, també es mostra el nombre de dies naturals entre parèntesi. També es pot decidir de publicar l’anunci de manera permanent.
 3. L’Expedient és també un camp obligatori on s’informa una referència alfanumèrica d’ordre intern que identifica els anuncis.
 4. Els Idiomes opcionals són el castellà i l’aranès. L’activació d’aquests idiomes permet introduir de manera opcional la traducció del camps Títol, Descripció, i Referències i annexar una versió traduïda del fitxer de l’anunci en el camp Document.
 5. La Descripció és un camp obligatori que permet redactar un resum del continguts de l’anunci. El camp de descripció de l’anunci és visible al portal de ciutadà.
 6. El Document de l’anunci pròpiament dit s’ha adjuntar de manera obligatòria des d’aquest apartat. El format ha de ser necessàriament PDF.
 7. Les Referències web i documents annexos és un camp opcional del formulari que permet afegir referències web i documents annexos.
 8. La Diligència va ser configurada de forma prèvia però una vegada retirat l’anunci es pot tornar a generar la diligència en un nou format o idioma.
 9. El camp Comentaris és opcional  i permet incloure informació d’ordre intern, exclusiva de l’entorn de gestió. Aquesta informació no serà indexada i per tant no es trobarà disponible al portal del ciutadà.
 10. Els camps de Classificació reflecteixen els elements de classificació que hagin estat activats a la configuració.
 11. Les Paraules claus faciliten la localització dels anuncis mitjançant el cercador avançat de l’entorn de gestió i també a través del cercador del portal del ciutadà. D’altra banda, el camp NIFs serveix per a consignar-hi, opcionalment, els Números d’Identificació Fiscal relacionats amb un determinat anunci, no són localitzables en ‘entorn de gestió però si ho són al portal del ciutadà malgrat que no apareixen de manera visible en lloc.
 12. Per últim, el camp Històric permet veure les modificacions desades i els canvis d’estat fets per l’usuari responsable en cada cas.

IMPORTANT: la informació ampliada d’aquests rellevants camps de l’anunci es troba a: Quina és la informació obligatòria i opcional d’un anunci electrònic del servei e-TAULER?

<<< 4.1

4.3 >>>